ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี  รหัสสถานศึกษา 1376100014

ที่ตั้ง             : 199/2 หมู่ที่ 2 ถนนดอนคาน  ตำบลธงชัย  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

                    รหัสไปรษณีย์  76000

โทรศัพท์       : 0-3242-5393,  0-3240-2120       

โทรสาร         : 0-3240-2120

Website        : www.ppb.ac.th

E-mail          : ppb.ac.th2556@gmail.com

สังกัด           : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม

1.   สภาพสังคมของชุมชน เช่น สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ฯลฯ

2.  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ฯลฯ

3.   ข้อมูลของผู้ปกครอง เช่น วุฒิการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อปี ฯลฯ

ลักษณะของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู่ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 2,032 คน 581 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย รับจ้าง และรับราชการเพียงบางส่วน สภาพเศรษฐกิจระดับปานกลาง รายได้ของประชากรต่อหัวประมาณ 36,000 บาทต่อปี ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาดี มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาดี สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนน้อย

ประวัติสถานศึกษา

เดิมโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนบุญเลี่ยมวิทยา ได้เลิกล้มกิจการและได้มี  นายนิพนธ์ บัวมณี   ได้ทำการเช่าอาคารและที่ดิน  ซึ่งเป็นของวัดอุทัยโพธารามได้ทำการจัดตั้งเป็นโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี ประเภทอาชีวศึกษา  แผนกพณิชยการ ตามใบอนุญาตให้เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน หรือเรียกว่า  “ผู้รับใบอนุญาต” เลขที่ 1/2520   ออกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2520 โดยมีนายนิพนธ์  บัวมณี  เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนและเป็นครูใหญ่ วุฒิ พ.ม. และคบ. (บริหารโรงเรียน) และนางอารี ศรีสม เป็นผู้จัดการ วุฒิ คบ. (บริหารโรงเรียน) ปีการศึกษาแรกที่เปิดมีนักเรียน จำนวน 47คน  ปัจจุบันปีการศึกษา 2551 มีนักเรียนทั้งหมด 567 คน  โรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินค่าธรรมเนียมการเรียนของนักเรียน โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีเปิดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 

ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2518 เล่ม 1  เข้าเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 รับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (1,360 คาบ) และในปีการศึกษา 2537  ขอขยายการรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) เข้าเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ใช้เวลาเรียน 2  ปี 1 ภาคเรียน  ปีการศึกษา 2539 ขอเปิดสาขาคอมพิวเตอร์ทั้งระดับ ปวช. และปวส.   

โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี ได้ย้ายที่ทำการจากวัดอุทัยโพธาราม  มาตั้งที่ใหม่ในที่เช่าของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ดินรายเดือนแปลงเลขที่ 247/1 โฉนดเลขที่ 8994  (นอกเขต) พื้นที่ ทั้งหมด 12 ไร่  200  ตารางวา ใกล้กับหมู่บ้านดอนคาน  ตำบลธงชัย  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  (เลขที่  199/1 หมู่ 2  ตำบลธงชัย  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี) เมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน  2532

โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตั้งอยู่เลขที่ 199/1 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ 12 ไร่  200  ตารางวา

โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม โรงอาหารและห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยจัดเป็นห้องสำนักงาน ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องคอมพิวเตอร์    ห้องปฏิบัติงานสำนักงาน ห้องพิมพ์ดีดไทย ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการบัญชี ห้องปฏิบัติการขาย ห้องพักครู มีห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย ไว้สำหรับบริการนักเรียน นักศึกษา และที่ปัสสาวะสำหรับนักเรียนชาย และจัดสถานที่ พักผ่อนที่เหมาะสมให้กับนักเรียน นักศึกษา 

โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ  (Petchaburi Commercial Business Administration School)  ใช้อักษรย่อว่า พ.บ.บ.  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2541 โดย นางอารี  ศรีสม เป็นผู้รับใบอนุญาตขออนุญาตจัดตั้งในเนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ 199/2  หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีนายนิพนธ์  บัวมณี เป็นผู้จัดการ และนางอารี  ศรีสม เป็นอาจารย์ใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2541 – 31 ตุลาคม 2541  ต่อมาโรงเรียนได้ขอบรรจุ นายสมาน  สรรพคุณ  เป็นอาจารย์ใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2541

โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2541 โดยให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2541 ในอัตราความจุ 1,530 คน เปิดสอนในระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 3 สาขางาน ได้แก่ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยในปีการศึกษา 2541 เปิดสอนระดับ ปวส. ปีที่ 1 มีนักเรียน นักศึกษา 260 คน อาจารย์ 17 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 คน นักการ 3 คน คนยาม 1 คน

IMG_0414
อาคารเรียน 1 

พ.ศ. 2541 โรงเรียนสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง 4 ชั้น ห้องเรียน 20 ห้องเรียน ชั้นล่างห้องโถงกลางขนาด 4 ห้องเรียน เป็นห้องสมุดและห้องพยาบาล  ส่วนสำนักงานใช้ห้องมุขชั้นล่างด้านซ้ายของอาคารเป็นสำนักงาน ด้านหลังอาคารเรียนห้องสุขาชาย 5 ห้อง ปัสสาวะ 5 ที่ ห้องสุขาหญิง 8 ห้อง  ในตัวอาคารเรียนด้านบันไดทางขึ้นลงมีห้องส้วมชั้นล่างข้างละ 4 ห้อง และชั้น 2  ชั้น 3 ชั้น 4 มีห้องน้ำด้านละ 1 ห้อง ส่วนโรงอาหารเป็นเอกเทศ ตั้งอยู่ด้านขวาของอาคาร  เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวโล่ง ไม่มีฝา  มีห้องขายของ 8 ห้อง ความจุ 600 คน  และจัดทำสนามวอลเลย์บอล  เซปัคตะกร้อ บาสเกตบอล เป็นสนามคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคารเรียนหลังที่  1 และทำถนนเทคอนกรีตด้านหน้าอาคารหลังที่ 1 สู่ทางออกโรงเรียน

อาคารเรียน 2 
IMG_1082

พ.ศ. 2542 มีนักเรียน นักศึกษาจำนวนมากขึ้น ถึง 619 คน  โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง 3 ชั้น ชั้นที่ 3 จำนวน 3ห้อง ชั้นที่ 2 จำนวน 3 ห้อง แต่ละชั้นมีห้องส้วมชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้น 2 และชั้น 3  ชั้นละ 1 ห้อง  ชั้นล่างเป็นอาคารสำนักงาน และสร้างหอประชุม คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลังด้านทิศใต้ โดยด้านหลังหอประชุมเป็น ห้อง 2 ชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุม 1 ชั้นล่าง (ด้านใน) เป็นห้องส้วมหญิง 4 ห้อง ชั้นล่างด้านนอก  เป็นห้องส้วมชาย 3 ห้อง  และที่ปัสสาวะชาย 5 ที่ หอประชุมสามารถจุคนได้ 2,800 คน และจัดถมดินบริเวณสนามเต็มพื้นที่  เพื่อเป็นสนามฟุตบอล และใช้แข่งขันกรีฑาด้วย  

IMG_1077

พ.ศ. 2543 มีนักเรียน นักศึกษาเพิ่มเป็น 754 คน บรรจุอาจารย์เพิ่มอีก 5 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ อีก 1 คน โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น อยู่ระหว่าง โรงอาหารและอาคารเรียนหลังที่ 1 เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ จุคนได้ห้องละ 80 คน ชั้นที่ 3จำนวน 2 ห้อง ชั้นที่ 2 จำนวน 2 ห้อง เป็นห้องปรับอากาศทั้งหมด ส่วนชั้นล่างเป็นห้องโถง จุคนได้ 250 คนเป็นห้องประชุม 2 และโรงเรียนได้สร้างส้วมหลังอาคารที่สร้างใหม่นี้ ที่ปัสสาวะชาย 5 ห้องห้องส้วมหญิง 6ห้อง และยังได้สร้างส้วมอีก 1 หลัง  ต่อจากหอประชุม จำนวน 10 ห้อง  เพื่อรองรับผู้มาใช้หอประชุมจำนวนมากๆ ด้านหลังโรงอาหาร โรงเรียนได้จัดก่อผนังด้านริมคลอง โดยด้านหน้าเป็นเหล็กดัด สามารถเป็นโรงพัสดุได้ และได้ขุดคลองบริเวณชิดรั้วด้านทิศใต้ และตะวันออก เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้และเลี้ยงปลาพร้อมกับทำรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออกเพื่อให้สะดวกต่อการดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา

อาคารเรียน 3 

พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้สร้างบ้านพักนักการ ภารโรง 1 หลังชั้นเดียว ด้านหลังหอประชุม ติดกับคลองในโรงเรียนเพื่อให้นักการภารโรงที่ไม่มีที่พักได้อาศัยพักขณะปฏิบัติหน้าที่และสร้างศาลาที่พักด้านหน้าหอประชุม 5 หลัง และด้านหลังหอประชุม ริมคลอง 1 หลัง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ ในการพักผ่อน แยกกลุ่มปฏิบัติการ  โดยทำถนนเทคอนกรีตหน้าหอประชุมโดยตลอดบรรจบกับถนนด้านหน้าโรงอาหาร และด้านหน้าอาคารเรียนทั้ง 3 หลัง  

ศาลาพักร้อน 
IMG_1068
IMG_0418

พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้สร้างโรงจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างวินัยความเป็นระเบียบในการจอดรถของนักเรียน นักศึกษา 

โรงจอดรถจักรยานยนต์ 

พ.ศ. 2550  โรงเรียนได้สร้างอาคารอเนกประสงค์  เพื่อใช้เป็นสำนักงานประกันคุณภาพภายใน และใช้เป็นห้องประชุมอาจารย์ (ห้องประชุม 3)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี  ได้มารวมกิจการกับโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ โดยใช้ชื่อ โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับปวช.–ปวส. ระดับปวช. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม. 3 หรือเทียบเท่า เรียน 3 ปี ระดับ ปวส. รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า เรียน 2 ปี

อาคารอเนกประสงค์ 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 นายสมาน  สรรพคุณ ได้ทำการลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ และได้แต่งตั้ง นางอารี  ศรีสม เป็นผู้อำนวยการ

วันที่ 29 กันยายน 2554 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี โดยเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ได้เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตจาก นางอารี  ศรีสม เป็น นางสาวอภิรัตน์ บัวมณี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เปลี่ยนผู้อำนวยการจาก นางอารี  ศรีสม เป็น นางสาวอภิรัตน์ บัวมณี

ตราประจำวิทยาลัย

เครื่องหมายตราของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี คือ รูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง วงนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร วงในเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลมด้านบนเป็นชื่อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี  มีดาวคั่นด้านล่างมีข้อความ  อ.เมืองเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี   ภายในวงกลมเป็นรูปโลก   มีเรือสำเภาแล่นบนน้ำ ซึ่งมีรูปเพชรรองรับเรือสำเภา อักษรย่อ “อ.พ.พ.”

ความหมายของตราวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

รูปเพชร  หมายถึง  เพชรบุรี

ด้านบนรูปเพชรเป็นรูปโลก ภายในโลกมีน้ำทะเล โดยมีเรือสำเภาตั้งบนเพชร หมายความว่าเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ที่เปิดสอนด้านธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรี

สีประจำวิทยาลัย

ขาว – แดง

ปรัชญา 

“มีความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำอาชีพ”

วิสัยทัศน์

“จัดการศึกษาให้ผู้เรียน  มีความรู้ตามศักยภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดทันสมัยก้าวไปข้างหน้า รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดี”

เอกลักษณ์

“มีคุณธรรม  สร้างทักษะวิชาชีพ”

อัตลักษณ์

“จิตอาสา พัฒนาทักษะ”