ปีการศึกษา2563

ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ

วิลัยร่วมกับอบต.ธงชัยบริจาคข้าวสารและไข่ไก่ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนช่วงโควิด19

มอบตัวรอบแรก 1-5 พ.ค.

วิลัยร่วมฝึกจัดอบรม 108อาชีพ ระยะสั้นในงานพระนครคีรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปัจฉิมนิเทศ)

รับการประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาประเภทผู้บริหารเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด

กองทุนสุขภาพ อบต.ธงชัย ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี จัดโครงการ”วัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์”

นางสาวอภิรัตน์ บัวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด

กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ทางวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมดังนี้