ปีการศึกษา2563

ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ

วิลัยร่วมกับอบต.ธงชัยบริจาคข้าวสารและไข่ไก่ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนช่วงโควิด19

มอบตัวรอบแรก 1-5 พ.ค.

วิลัยร่วมฝึกจัดอบรม 108อาชีพ ระยะสั้นในงานพระนครคีรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปัจฉิมนิเทศ)

รับการประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาประเภทผู้บริหารเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด