สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการศึกษาในด้านการตลาดบริการ (Service Marketing) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อสร้างนักการตลาดอย่างมืออาชีพ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยเชิญวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด

กิจกรรมการเรียน มีการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและโอกาสทางดารเรียนรู้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการตลาด ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ปัจจุบันสาขาวิชาการตลาด มีหลักสูตรการเรียนการสอน :

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    – ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด เรียนภาคปกติ หลักสูตร 3 ปี
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    – ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เรียนภาคปกติ/ภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี
Theme: Overlay by Kaira