สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทำงาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำนักงาน การออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานฮาร์ดแวร์ ระบบฐานข้อมูล การออบแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งการสร้างเว็บไซต์ ที่สามารถทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ตลอดจนการประยุกต์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง มีการจัดกิจกรรมการเรียนโดยเน้นการฝึกทักษะสู่การปฎิบัติจริง เพื่อให้เกิดความชำนาญสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สู่การเป็นนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพที่ทันต่อโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจยังสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชียังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ปัจจุบันสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดการเรียนการสอน : 

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    – ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนภาคปกติ /ภาคพิเศษ หลักสูตร 3 ปี
Theme: Overlay by Kaira