สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาวิชาการบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในรายวิชาและนอกรายวิชา เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษา มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษี ภาษา การเงิน บริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีที่ก้าวทันกับ “ยุคดิจิทัล สู่ Thailand 4.0”  เป็น “นักบัญชียุคดิจิทัล” จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ปัจจุบันสาขาวิชาการบัญชี มีหลักสูตรการเรียนการสอน 

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    – ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี เรียนภาคปกติ หลักสูตร 3 ปี 
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
    – ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี เรียนภาคปกติ/ภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี
Theme: Overlay by Kaira