สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรสำหรับคนรุ่นใหม่ หัวใจดิจิทัล เน้นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีศาสตร์ที่ครอบคลุมการออกแบบ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และการประกอบการธุรกิจดิจิทัล สามารถเลือกทำงานกับบริษัทชั้นนำตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 พัฒนาผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ประกอบธุรกิจดิจิทัลที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตในปัจจุบันและอนาคต หรือทำงานในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคของประเทศไทย 4.0

จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
– ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เรียนทวิภาคี หลักสูตร 2 ปี

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร

-เริ่มต้นจากนักพัฒนาระบบดิจิทัล สู่การเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหารโครงการ และผู้บริหารด้านเทคโนโลยีขององค์กร
-สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล เมื่อจบการศึกษา
-มีความร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัลที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาสามารถไปฝึกงานได้ในระหว่างศึกษา

จบมาทำงานอะไร

-นักออกแบบระบบดิจิทัล
-นักพัฒนาระบบดิจิทัล / โปรแกรมเมอร์
-ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัล
-ผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัล
-ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
-นักวิเคราะห์ธุรกิจดิจิทัล

Theme: Overlay by Kaira