กีฬาเปตอง58

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 8 สิงหาคม 2558  อ.ดวงดี  ศรีสม  นำนักศึกษาร่วมแข่ง
ขันกีฬาเปตอง ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(เวลา 8.00-16.00 น)