ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพปี 2554

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553  กลุ่มภาคกลาง

วันที่ 30 – 31 มกราคม  2554

ณ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ  เข้าร่วมการแข่งขัน  14  รายวิชา  ได้รับเหรียญรางวัล 35 เหรียญ

 

ที่

ชื่อวิชา

ชื่อ-สกุล

รับเหรียญ

1

คอมพิวเตอร์สำนักงานMicrosoft Office 2007

นายโภคิน  อาจแสน

เหรียญทอง

2

งานผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวสินีนาถ  นิ่มอนงค์

เหรียญทอง

3

งานผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวคัทลียา  ชูช่อ

เหรียญทอง

4

การประกวดรำวงมาตรฐาน

นายกฤษฐา  ปรีชาส่องแสงลาภ

เหรียญทอง

5

การประกวดรำวงมาตรฐาน

นางสาวจุไรรัตน์  พันธ์เผือก

เหรียญทอง

6

คอมพิวเตอร์สำนักงาน Microsoft Office 2007

นางสาวนันทวันทน์  เสียงใส

เหรียญเงิน

7

การใช้โปรแกรม Adobe Photoshopcs4

นายสิรภพ  โฆษิตสถิต

เหรียญเงิน

8

การใช้โปรแกรม Adobe Photoshopcs4

นายวงศกร  โตทรัพย์

เหรียญเงิน

9

เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ

นางสาวจันทร์เพ็ญ  สิงห์สง่า

เหรียญเงิน

10

เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ

นางสาวชีวารัตน์  ประดิษฐ์สุข

เหรียญเงิน

11

เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ

นายปิยะ  ชิดสมั่น

เหรียญเงิน

12

เทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ

นางสาวยุรนันท์  คชะนา

เหรียญเงิน

13

เกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ

นางสาวจุรีวรรณ  ชื่นอารมณ์

เหรียญเงิน

14

เกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ

นางสาวนรานันท์  นามเมือง

เหรียญเงิน

15

เกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ

นางสาวนิวมล  สว่างเมฆ

เหรียญเงิน

16

เกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ

นางสาวน้ำเพชร  สารพงษ์

เหรียญเงิน

17

เกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ

นางสาวผกาสินี  ฉ่ำชื่น

เหรียญเงิน

18

เกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ

นางสาวพนิดา  อ่อนละมัย

เหรียญเงิน

19

งานผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวพีรยา  เมืองงาม

เหรียญเงิน

20

งานผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวอมราวดี  อินทร์พราหมณ์

เหรียญเงิน

21

การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม

นางสาวปัทมาภรณ์  พึ่งธรรม

เหรียญเงิน

22

การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม

นางสาวพัชชา  พุ่มพวง

เหรียญเงิน

23

การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม

นางสาวสุลักษณา  ชื่นอารมณ์

เหรียญเงิน

24

การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง

นางสาวหยาดอรุณ  ภู่ประเสริฐ

เหรียญเงิน

25

การประกวดสุนทรพจน์

นางสาวภัทริน  ชูชื่น

เหรียญเงิน

26

คอมพิวเตอร์สำนักงาน Microsoft Office 2007

นายอาทิตย์  ม่วงน้อย

เหรียญทองแดง

27

การใช้โปรแกรม Adobe Photoshopcs4

นายชาลี  คุ้มตลอด

เหรียญทองแดง

28

การบัญชี

นางสาวตรีทิพย์  วัดโลก

เหรียญทองแดง

29

การบัญชี

นางสาวอังคณา  เข็มกลัด

เหรียญทองแดง

30

งานผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวกาญจนา  แก้วล้อม

เหรียญทองแดง

31

งานผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวฐิติวรรณ  ทิพย์สังวาล

เหรียญทองแดง

32

งานผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวเกสนี  อู่อรุณ

เหรียญทองแดง

33

งานผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวศิริลักษณ์  สังวาร

เหรียญทองแดง

34

งานผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวจินตนา  นองขมวด

เหรียญทองแดง

35

พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์

นางสาวนฤมล  ศรีสอาด

เหรียญทองแดง

รับเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาชีพ จากสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี   จังหวัดนนทบุรี