การนิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับการสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ใน วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร และอาจารย์ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ ท่านศึกษานิเทศน์ ดร.ธนสาร รุจิรา เพื่อรับฟัง รายละเอียดและร่วมหารือวางแผนการดำเนินงาน โครงการนิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับการสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึษาพณิชยการเพชรบุรี

Please Login to Comment.