งาน TO BE NUMBER ONE รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เข้าร่วม งาน TO BE NUMBER ONE รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และได้รับเกียรติถ่ายภาพร่วมกับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มุ่งมั่นน้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และขอขอบคุณขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ในการตรวจ ATK คัดกรองเพื่อเข้าเช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2565 จำนวน 72 ราย ปลอดโควิด 100%

Tags :

Please Login to Comment.