ลูกเสือจิตอาสา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี พัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตตำบลธงชัยและรอบนอกถนนขนานรั้ววิทยาลัยดูสะอาด ตาม กฎข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น และกฏข้อ 8 ลูกเสือมีความอดทนและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

Please Login to Comment.